reth_clouds.jpg
 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 20-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
27/9/2017

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, ως φορέας κλαδικής εκπροσώπησης και ταυτόχρονα γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, έχει πρωτεύοντα στόχο την οικονομική ανάπτυξη της ΠΕ Ρεθύμνου και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της τοπικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχει με ευθύνη στο παρόν Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας και καταθέτει τις θέσεις του για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Κρήτης.

Ως γενική τοποθέτηση, πιστεύουμε ότι οι τοπικοί φορείς και οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν από κοινού να συνεργαστούν με την Πολιτεία, να συνδιαμορφώσουν στρατηγικά σχέδια, αλλά και να αναλάβουν τόσο την χωροθέτηση των οικονομικών δραστηριοτήτων όσο και το πλαίσιο υλοποίησης τους. Το τελικό ζητούμενο για μας θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη κάθε περιοχής, με τρόπο που να κατευθύνεται μέσα από ένα εγκεκριμένο και δημοκρατικά νομιμοποιημένο αναπτυξιακό σχέδιο. Σχέδιο που θα δεσμεύει τους εμπλεκόμενους φορείς για τα επόμενα χρόνια, αλλά και που όλοι οι πολίτες θα είναι συνυπεύθυνοι για την υλοποίηση του. Είμαστε έτοιμοι επιπλέον, στο να συμμετάσχουμε σΆ έναν ευρύ διάλογο για τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Κρητικής οικονομίας και να υποστηρίξουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό μέσα από την σκοπιά της τοπικής Μμε επιχειρηματικότητας.

Με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το συνέδριο οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η κάθε περιφέρεια αλλά και κάθε περιφερειακή ενότητα, ως προς τα αναπτυξιακά της χαρακτηριστικά. Αυτές οι ιδιαιτερότητες στην περίπτωση μας, ενσωματώνουν μεταξύ άλλων:

  •  το νησιωτικό χαρακτήρα της περιφέρειας Κρήτης,
  • την έμφαση που θα πρέπει να δοθεί σε μεταποιητικές δραστηριότητες με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά και
  • την υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη, η οποία αποθαρρύνει την  ανάπτυξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας και υψηλής όχλησης, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην ηπειρωτική Ελλάδα.

 Κατά τη διαδικασία του συνεδριακού διαλόγου που θα υλοποιηθεί, είμαστε σίγουροι ότι θα αναπτυχθούν επαρκώς όλες οι οπτικές γωνίες και προβληματισμοί, και πιθανότατα θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Όμως, αυτό που όλοι αναμένουμε από την Κυβέρνηση είναι μια σαφής αναφορά για το πλαίσιο χρηματοδοτικής υποστήριξης του στρατηγικού σχεδίου που διαμορφώνεται, με ειδική αναφορά στα επιμέρους διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα Εργαλεία αυτά  μπορούν να προέλθουν από: το ΕΣΠΑ, το εθνικό ΠΔΕ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζουμε ακόλουθα τις θέσεις του Επιμελητηρίου μας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και σε ζητήματα υποδομών. Ειδική αναφορά θα γίνει και για τις θέσεις μας ως προς την ανάπτυξη της ενδοχώρας του νησιού:

Πρωτογενής Τομέας:

Ο πρωτογενής τομέας της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Αγροτική παραγωγή: λάδι, εσπεριδοειδή, κηπευτικά προϊόντα, κρασί.

Κτηνοτροφία: γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξητική τάση υιοθέτησης των πρακτικών βιολογικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας καθώς και ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων του τομέα που αποκτούν πιστοποίηση βιοκαλλιεργητή. Στον πρωτογενή τομέα του Ρεθύμνου θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αναπτυξιακών δυνατοτήτων . Ενδεικτικά αναφέρουμε:

•           παραγωγή, τυποποίηση και διακίνηση οικολογικών προϊόντων

•           παραγωγή Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης

•           παραγωγή προϊόντων αγροκτήματος

•           παραγωγή προϊόντων με τοπικό σήμα ποιότητας

•           ανασυγκρότηση οικοτεχνίας – χειροτεχνίας (μικρής κλίμακας χωρική τυποποίηση)

Παράλληλα, υπάρχει αυξημένη δυνατότητα για διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων που παράγονται, πέρα από τα προαναφερόμενα, το χαρούπι, εξειδικευμένα τυροκομικά προϊόντα (πχ στάκα, ανθότυρο), το μέλι, τα σαλιγκάρια, το ρόδι, τα φραγκόσυκα,  οι αγκινάρες, τα φρούτα, τα αρωματικά φυτά και άλλα, γνωστά για την ποιότητά τους. Επίσης, είναι σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητας ενίσχυσης δημιουργίας τοπικών αλυσίδων διανομής καθώς και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων. Αντίστοιχα επιβάλλεται η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διασύνδεσης του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό , μέσα και  από πρωτοβουλίες όπως:  η περαιτέρω αναβάθμιση της Γιορτής Κρητικής διατροφής, του Amari Green Festival και του Παγκρήτιου Φόρουμ Προώθησης Προϊόντων σε ξενοδοχεία και δίκτυα διανομής, όλες δράσεις που έχουν επιδείξει μετρήσιμα αποτελέσματα από την πρώτη στιγμή.

Ως προς τις αναγκαίες παρεμβάσεις, θεωρούμε ότι  χρειαζόμαστε όχι μόνο έργα υποδομών και ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και την ενίσχυση της κατάρτισης του σημαντικού έμψυχου δυναμικού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναφερθούμε στα τεράστια ζητήματα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και τη γραφειοκρατία. Στην Κτηνοτροφία, για παράδειγμα, υφίσταται το μεγάλο πρόβλημα με τις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών (σταβλικών) εκμεταλλεύσεων. Επίσης υπάρχει το ζήτημα των Δασικών Χαρτών, ειδικά με τα βοσκοτόπια και τις υφιστάμενες γεωργικές γαίες.

Μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία ειδών διατροφής:

Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων προϋποθέτει και την ποιοτική επεξεργασία τους για την εύκολη προώθηση τους στην αγορά. Ο τομέας αυτός έχει υποστεί πλήγμα, μετά την απότομη ανάπτυξη του τουρισμού και την εγκατάλειψη πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επ΄αυτού, πιστεύουμε ότι μέσα στο σχεδιασμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων θα πρέπει να προκρίνεται η δημιουργία μεταποιητικών μονάδων  που θα πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, λειτουργίας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, προτείνουμε να δοθεί έμφαση στις επενδύσεις μεταποίησης πιστοποιημένων προϊόντων (ΠΟΠ,ΠΓΕ). Για παράδειγμα αναφέρουμε προϊόντα όπως είναι η Αμπαδιώτικη ελιά Αμαρίου και το Ελαιόλαδο αιωνόβιων ελαιώνων. Αντίστοιχα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και η οικοτεχνία, όπου  μπορούν να ενισχυθούν δραστηριότητες μικροσυσκευασίας οικοτεχνικής παραγωγής μικρών μεταποιητικών μονάδων οικογενειακής μορφής και κυρίως η διασύνδεση τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τον τριτογενή τομέα (τροφοδοσία ξενοδοχείων και εστιατορίων).

Επίσης προκρίνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων (σε περιφερειακό επίπεδο) με την χρηματοδοτική ενίσχυση της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών. Για τα τυροκομεία της περιοχής μας, προτείνουμε την ενίσχυση επενδύσεων για την πιστοποίηση της παραγωγής τους με συστήματα HACCP/ ISO κ.α.

 

 

Γενικότερα για τον τομέα της Μεταποίησης:

Ο αριθμός των μεταποιητικών επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, παρέμεινε περίπου σταθερός κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (Ιαν. – Δεκ. 2016) και ανέρχεται σε 1.153 (από 1.150 τον Ιανουάριο του 2016). Το δεδομένο που είναι ανησυχητικό όμως συνίσταται στο πόσες μεταποιητικές χάθηκαν στα χρόνια της κρίσης:  κατά το διάστημα μεταξύ των ετών 2010 και 2017 οι μεταποιητικές που διέκοψαν τη λειτουργία τους ανέρχονται σε 485, έναντι 317 που προέβησαν σε έναρξη λειτουργίας. Το συντριπτικό ποσοστό των υφιστάμενων επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα συνίσταται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερο από 10 εργαζομένους έκαστη. Η βιοτεχνική παραγωγή (εκτός των κλάδων της οικοδομής) της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης συνίσταται κυρίως στη μεταποίηση – τυποποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Μεγάλες επενδυτικές δυνατότητες παρουσιάζει η πράσινη επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας ευκαιρίες  στην παραγωγή ενέργειας, επεξεργασία βιομάζας, ανακυκλώσιμα προϊόντα από τα υπολείμματα  κ.α..

Σε ότι αφορά τις θέσεις για τις υφιστάμενες στρεβλώσεις αλλά και τις προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πρωτίστως, θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση χωροθέτηση της επέκτασης του ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου. Ειδικότερα, θεωρούμε απαραίτητη την εξασφάλιση πόρων για την άμεση υλοποίηση των σχεδίων της Διοίκησης του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου (ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ) που περιλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες τόσο για το σύνολο της Π.Ε. , όσο και για την περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου βιοτεχνικού πάρκου. Αναλυτικά:

1.         Να δημιουργηθεί νέο πρόγραμμα ενίσχυσης μετεγκατάστασης των υφιστάμενων οικοπεδούχων στο  ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου (από τους 91 ιδιοκτήτες οικοπέδων έχουν εγκατασταθεί μόλις 4, ελλείψει σχετικών κεφαλαίων) στα πρότυπα παλαιότερης δράσης (Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα).

2.         Υπάρχει επιτακτική ανάγκη χωροθέτησης στο Νομό μας Βιοτεχνικών Πάρκων Μέσης όχλησης προκειμένου να μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτά οι μονάδες επεξεργασίας των βασικών γεωργικών προϊόντων του (ελαιουργεία, τυροκομεία) για να σταματήσει η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να επιτευχθεί η πολυπόθητος αειφόρος ανάπτυξη.

3.         Επέκταση του ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου σε έκταση τουλάχιστον 200-300 στρεμμάτων για την εγκατάσταση και άλλων επιχειρήσεων, καθώς ο Νομός δε διαθέτει άλλη εγκεκριμένη Β.Ε.ΠΕ. και υπάρχει διαπιστωμένο έντονο ενδιαφέρον σχετικά με μετεγκατάσταση.

Σχετική με τα παραπάνω είναι η πρόταση για εξειδίκευση των δυνατοτήτων του νέου ΕΣΠΑ ως προς την ενσωμάτωση καινοτομίας και επιχειρηματικής αριστείας στις ΜμΕ μέσω ειδικών κινήτρων, με στόχο τη δημιουργία οικοσυστημάτων (διακλαδικών παραγωγικών δικτύων) γύρω από την οργανωμένη και εξωστρεφή βιομηχανική παραγωγή.

Ως προς την ποιοτική αναβάθμιση της υφιστάμενης βιοτεχνικής παραγωγής, θεωρούμε σημαντικά τα εξής:

Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας μέσω της βελτίωσης των σχετικών υποδομών, με σκοπό την ταχύτερη προσαρμογή του στις απαιτήσεις της νέας Βιομηχανικής Πολιτικής. Αντίστοιχα, εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού συστήματος διάθεσης των προτύπων του ΕΣΥΠ και η διενέργεια ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης για την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης των ΜμΕ και ΠμΕ, σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων και των προδιαγραφών.

Ενθάρρυνση συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων (αλυσίδες αξίας, clusters, παραγωγικά δίκτυα κ.λπ.), μέσω προγραμμάτων και δράσεων ενισχύσεων για ΜΜΕ, με σκοπό την κατοχύρωση  της παρουσίας τους τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά, μέσω της δημιουργίας νέων εμπορεύσιμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, και

Εισαγωγή χρηματοδοτικών κινήτρων, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, για επενδύσεις σε τεχνολογίες βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος,

Εμπόριο

Ο κλάδος του εμπορίου  αποτελεί τον δεύτερο πλέον πολυπληθή τομέα ως προς τον αριθμό των μελών του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης μετά αυτού των υπηρεσιών. Μάλιστα είναι ο τομέας που σημείωσε την μεγαλύτερη δημογραφική  αύξηση κατά το παρελθόν έτος:  Ιανουάριος 2016 – 1.588      μέλη και Δεκέμβριος 2016: 1.629 εγγεγραμμένα μέλη.

Οι προτάσεις μας ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, συνοψίζονται παρακάτω:

α. Ενθάρρυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων από τις επιχειρήσεις.

β. Ενίσχυση των επενδύσεων σχετικών με την εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics).

γ. Ενίσχυση επενδύσεων στην μηχανοργάνωση της αποθήκης, με σκοπό τη δημιουργία «ηλεκτρονικής αποθήκης»

δ. Ενίσχυση δαπανών συστημάτων ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας (POS κλπ), αλλά και γενικότερα επενδύσεων δημιουργίας και επέκτασης χώρων αποθήκευσης εμπορευμάτων.

ε. Επιδότηση δαπανών αγοράς νέου τύπου ταμειακών μηχανών με δυνατότητα  οn line σύνδεσης με το διαδίκτυο.

στ. Ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στις εμπορικές επιχειρήσεις, στα πρότυπα της Δράσης «Εξοικονομώ κατΆ οίκον»

IV. Επίσης , θεωρούμε  ότι θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά κίνητρα για την υλοποίηση ενεργειών που θα επιτρέψουν την μετεξέλιξη των εμπορικών επιχειρήσεων (που έχουν τις σχετικές δυνατότητες) σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, μέσω της ενίσχυσης, ή ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρησης  των δαπανών μάρκετιγκ, έρευνας αγοράς, συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού κ.α..

Τουρισμός:

Σε συνέργεια με την αντίστοιχη εθνική τουριστική πολιτική, θεωρούμε  ότι πρέπει να επιδιωχθεί η μεγέθυνση του γενικού τουριστικού προϊόντος – καθώς ρεαλιστικά υφίστανται τέτοιες δυνατότητες – σε συνδυασμό με τη στροφή στο ποιοτικό και θεματικά  διαφοροποιημένο τουρισμό.

Τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που υφίστανται και που μπορούν  να αξιοποιηθούν περαιτέρω, είναι:

• Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και το ευνοϊκό κλίμα της περιοχής

• Τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικής σημασίας

• Η προνομιακή γεωγραφική θέση του νησιού και ειδικότερα της ΠΕ Ρεθύμνης

• Η ύπαρξη πλούσιας πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς

• Η δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών προϊόντων 

• Η αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικές μορφές τουρισμού μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου

• Η αυξανόμενη ζήτηση για παραθεριστική κατοικία

• Η αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και για νέους μη κορεσμένους προορισμούς

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των επιμέρους στόχων είναι  η δημιουργία μίας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας και σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτισμικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε χωρικής ενότητας. Ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου και ειδικότερα στην προστασία των υδατικών πόρων και του εδάφους και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό η καλή πορεία  του μαζικού τουρισμού μπορεί να διασφαλίσει  την  σκοπούμενη αναβάθμισή του σε ένα προϊόν με ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ένταξή του σε ένα πολυθεματικό δίκτυο τουριστικών δυνατοτήτων για τον επισκέπτη.

Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες:

Ως προς του λοιπούς κλάδους του τομέα παροχής υπηρεσιών, θεωρούμε καίριας σημασίας την προώθηση επενδύσεων που δρουν συμπληρωματικά με τις βασικές επιχειρηματικές κατευθύνσεις που παρατέθηκαν παραπάνω όπως είναι :

η δημιουργία γραφείων εναλλακτικού τουρισμού, ανάπτυξη θεματικών δικτύων όπου θα συμμετέχουν παραδοσιακοί χώροι εστίασης και αναψυχής, δημιουργία πολυθεματικών εγκαταστάσεων (χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών, υποδομές πολιτισμού και ψυχαγωγίας κ.α.). Τέλος πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τύχει ειδικής μέριμνας η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μέσα από τη στήριξη κυρίως του εκσυγχρονισμού υπαρχόντων γυναικείων συνεταιρισμών.

Επενδύσεις σε λοιπές υποδομές - Περιβαλλοντικές υποδομές:

Σημαντικό αναπτυξιακό έλλειμμα αποτελεί, η μεγάλη υστέρηση του Ρεθύμνου σε κομβικής σημασίας παραγωγικές υποδομές (αναφέρουμε επιγραμματικά την καθυστέρηση των έργων σχετικών με τους οδικούς άξονες – ΒΟΑΚ, αλλά και στους κάθετους συνδετήριους και το επαρχιακό δίκτυο  της Π.Ε. Ρεθύμνης).

Εκτός του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ούτε τακτική ακτοπλοϊκή, αλλά ούτε απευθείας αεροπορική σύνδεση του Ρεθύμνου με τον κόσμο , η πρόσβαση στα λιμάνια και τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και Χανίων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, επικίνδυνη και χρονοβόρα λόγω της άθλιας κατάστασης του ΒΟΑΚ, με πρωτεύουσας σημασίας να εξακολουθεί να αποτελεί η ολοκλήρωση του άξονα  Σούδα- αεροδρόμιο Χανίων.

 Αντίστοιχα αδικαιολόγητη είναι και η καθήλωση της προόδου στα έργα του Πλατύ Ποταμού, και του υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στο φράγμα Ποταμών. Τέλος η παρούσα ασάφεια σχετικά με την δημιουργία ή μη λιμανιού στα Νότια της Κρήτης (τουριστικού – εμπορικού),  αλλά και το πάγωμα των σχεδίων για τη λειτουργία  του εμπορικού  - τουριστικού αεροδρομίου Τυμπακίου, σημαντικά επιβαρυντικοί παράγοντες που επηρεάζουν όλους τους επιμέρους τομείς της οικονομίας της περιοχής μας. Επιπρόσθετα απαιτούνται επενδύσεις δημιουργίας – αναβάθμισης υποδομών που αφορούν στα παρακάτω, επιμέρους ζητήματα:

1.     Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών επιχειρήσεων (που εντάσσονται σε όλες τις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, διαχείριση αποβλήτων, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ.

2.         Βελτίωση των υποδομών προσπελασιμότητας με έμφαση στην αναβάθμιση των πυλών εισόδου του νησιού: η κατάσταση των πυλών εισόδου της Κρήτης, αεροδρομίων και λιμανιών δεν είναι ούτε η καλύτερη δυνατή, αλλά ούτε και εφάμιλλη άλλων ανταγωνιστικών προορισμών.

3.         Επιτάχυνση των ενεργειών για την από χρόνια  για σχεδιαζόμενη ανέγερση του νέου αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου αλλά και προβολή των περιφερειακών μικρών αρχαιολογικών συλλογών αναλογικά με την ύπαρξη αρχιολογικού αποθέματος κάθε περιοχής.

Τέλος, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις λειτουργικής αναβάθμισης των αστικών κέντρων των κρητικών πόλεων και ειδικότερα του Ρεθύμνου, ώστε να γίνουν κέντρα διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, χάρη και στην τηλεματική, και να προσελκύουν επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Τέλος, ειδικά για την γρήγορη απορρόφηση των χρηματοδοτικών πόρων της περιόδου 2014-2020, θεωρεί ότι απαιτείται η δημιουργία ενός τραπεζικού οργανισμού ειδικού σκοπού  ο  οποίος επιβάλλεται να στηριχθεί από τους τοπικούς φορείς.

Ανάπτυξη της ενδοχώρας του νησιού:

Προτεραιότητες:

•           Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών για επενδύσεις στον τομέα του νερού για την ικανοποίηση των αυξανόμενων απαιτήσεων.

•           Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

•           Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους, προώθηση υπηρεσιών σχετικών με το οικοσύστημα, συμπεριλαμβανόμενου και του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας οργανωμένων  κτηνοτροφικών πάρκων σε περιοχές Natura 2000, γεγονός που προϋποθέτει βεβαίως την λειτουργεία φορέων διαχείρισης τους.

•           Προτείνουμε να δοθεί έμφαση στις επενδύσεις μεταποίησης πιστοποιημένων προϊόντων (ΠΟΠ,ΠΓΕ). Αντίστοιχα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και η οικοτεχνία, όπου  μπορούν να ενισχυθούν δραστηριότητες μικροσυσκευασίας οικοτεχνικής παραγωγής μικρών μεταποιητικών μονάδων οικογενειακής μορφής και κυρίως η διασύνδεση τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τον τριτογενή τομέα (τροφοδοσία ξενοδοχείων και εστιατορίων).

•           Ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού με στροφή στην ποιότητα. Ως βασική στόχευση θεωρούμε ότι πρέπει να είναι  η δημιουργία μίας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας της ενδοχώρας. Σημαντικό στόχο επίσης αποτελεί η ανάπτυξη του «πράσινου» τουρισμού, με προστασία και προσεκτική διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και παροχή πιστοποιημένων φιλοπεριβαλλοντικών υπηρεσιών και προϊόντων. Ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής,  βασισμένης σε ειδικά και εναλλακτικά προϊόντα, ορεινή και βιολογική κτηνοτροφία, ήπια και, σε κατάλληλες θέσεις, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και ανάπτυξη εναλλακτικού και ορεινού τουρισμού.

•           Οι ζώνες εγκατάστασης των τουριστικών επενδύσεων δεν θα πρέπει να δημιουργούν συγκρούσεις με τη σημαντική για την περιοχή γεωργική ενασχόληση καθώς δεν θα πρέπει να προβλέπεται να καταλαμβάνουν γεωργικές γαίες. Αντίθετα, η ζήτηση από αυτές σε αγροτικά προϊόντα από την τοπική παραγωγή και ειδικά αυτών της βιολογικής καλλιέργειας θα συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτής της δράσης και στην προώθηση των προϊόντων αυτών εντός και εκτός των ορίων της περιοχής.

•           Δημιουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης καθώς και κέντρων ενημέρωσης, με εισαγωγή νέων - καινοτόμων τεχνικών, σε επιλεγμένους οικισμούς. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν η προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει στα προς ενίσχυση έργα το δεδομένο ότι το φυσικό πάρκο Ψηλορείτη είναι πλέον Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO.

•           Ανάπτυξη δικτύων και διαδρομών φυσιολατρικού, αρχαιολογικού, θρησκευτικού και ιαματικού τουρισμού με τη δημιουργία – βελτίωση των υποδομών (οδικά δίκτυα, μονοπάτια, σημάνσεις, θέσεις φυσικής αναψυχής, παρατηρητήρια), τη διαχείριση και ανάταξη του φυσικού περιβάλλοντος, την ολοκλήρωση των ανασκαφών, την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και θρησκευτικών μνημείων.

 

Λοιπά θέματα:

Πρέπει να υπάρξει μία καλύτερη διασύνδεση της παραγωγής γνώσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού με την τοπική οικονομία. Αλλά και αντίστροφα τα ίδια τα τοπικά ιδρύματα να μπορούν να υποδεχθούν (σε επίπεδο status και υποδομών) τα καλύτερα μυαλά της χώρας, κάτι που έστω και έκκεντρα, θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη της Κρήτης. Η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας σε επιχειρηματικό επίπεδο είναι δυνατή μόνο μέσα από τη συνεργασία μεταξύ  επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας στην   εισαγωγή νέων διαδικασιών και την υιοθέτηση της καινοτομίας στα πλαίσια της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας  και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Σχετικά με την εκπαίδευση στον τουρισμό,  θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το πάγιο αίτημα μας  για τη δημιουργία τμήματος και σχολής Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με έδρα το Ρέθυμνο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ -  ΜΗ ΚΟΣΤΟΒΟΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:

Παρόλες τις καλές προθέσεις όλων των συμμετεχόντων, η συγκυρία κατά την οποία  υλοποιούμε το Αναπτυξιακό Συνέδριο δεν είναι θετική, παρά τις ανάσες στην τοπική οικονομία κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Το κυριότερο πρόβλημα δεν είναι τόσο η έλλειψη προτάσεων και σχεδιασμού, όσο η έλλειψη κεφαλαίων υλοποίησης τους, δεδομένης της συρρίκνωσης του ΠΔΕ αλλά και της έλλειψης ρευστότητας από δημοσίους, χρηματοοικονομικούς αλλά και ιδιώτες – φορείς.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να προχωρήσουν με ελάχιστο, ή μηδενικό κόστος.  Επ, αυτού, πιστεύουμε ότι μπορούμε:

   Να αναγνωρίσουμε τις σημαντικότερες μεταβλητές κάθε περιοχής.

   Να προσδιορίσουμε τα στοιχεία που συνθέτουν τη ιδιαίτερη φυσιογνωμία της.

   Να προωθήσουμε τις ειδικεύσεις του ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού.

   Να αξιοποιήσουμε τη συλλογική εμπειρία.

   Να συνδέσουμε την παράδοση με την ανάπτυξη.

   Να αναζητήσουμε καλές πρακτικές στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

   Να οργανώσουμε συνέργειες.

  Να διεκδικήσουμε την υποστήριξη των αρμόδιων θεσμών. Όλα αυτά χρειάζονται βούληση, πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς του επιχειρείν, την αυτοδιοίκηση και το κράτος, και ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

Η απάντηση στο ερώτημα για το πως μπορούμε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση των κοινωνιών μας, θα εξαρτηθεί από το πόσο μπορούμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών μας, το πόσο εμείς οι ίδιοι ως εκπρόσωποι της πολιτείας και των φορέων, εργαζόμαστε στο να διευκολύνουμε τους επενδυτές, μικρούς και μεγάλους, να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.  Εν τέλει δηλαδή κατά εάν οι υπηρεσίες μας σε αυτούς είναι ανταποδοτικές, φιλικές και σαφείς στις αντίστοιχες συναλλαγές τους με αυτούς.

Η επιχειρηματική κοινότητα του Ρεθύμνου έχει ωριμότητα και την απαίτηση σαφών δράσεων  για να επιτευχθούν αυτά για τα οποία ελπίζουν, δηλαδή αντιστροφή του επιχειρηματικού κλίματος, δημιουργία και υποστήριξη βιώσιμων, εξωστρεφών και ανταγωνιστικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στο Ρέθυμνο και την Κρήτη, σταθερό επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον, ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της κοινωνίας μας και καταξίωση της επιχειρηματικότητας ως φορέα δημιουργίας απασχόλησης και εισοδήματος.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες